Navigácia

O predmete Športové súťaže 2016/2017

Telesná výchova

O predmete

Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu  a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.

 Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:

- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,

- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,

- kultivovať pohybový prejav s  akcentom na správne držanie tela,

- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti  prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232237