•  

    SO ZHORŠUJÚCOU SITUÁCIOU S POČTOM NAKAZENÝCH OCHORENÍM COVID-19 JE POTREBNÉ UPRAVIŤ OPATRENIA PRE NAŠU ŠKOLU NASLEDOVNE:

     

    • naďalej platí prísny zákaz vstupu cudzích osôb do vnútorných priestorov školy,
    • zákonní zástupcovia sú povinní v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informovať triedneho učiteľa a riaditeľku školy,
    • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym úradom,

     

    • z dôvodu, aby došlo, k čo najmenšiemu miešaniu žiakov sa až do odvolania nebude vyučovať náboženská a etická výchova,
    • žiaci sa nebudú deliť na skupiny počas vyučovania cudzích jazykov,
    • predmet informatika sa bude vyučovať iba teoreticky – bez využitia počítačovej učebne,
    • predmety telesná a hudobná výchova sa budú realizovať len teoretickou formou,
    • zrušené sú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, exkurzie mimo škôl,
    • školský klub detí  pokračuje za prísnych opatrení,

     

    • povinné rúška aj na 1. stupni ZŠ,
    • v súvislosti s týmto opatrením odporúčame, aby žiaci mali náhradné rúška a menili si ich po troch vyučovacích hodinách (rúška sú vlhké),
    • naďalej platí povinnosť nosiť rúško v interiéri a exteriéri školy pre všetkých žiakov a zamestnancov,
    • stále sú v platnosti prísne hygienické opatrenia a pravidlo R-O-R.

     

    Na základe odporúčaní MŠVVŠ stále neprebieha popoludňajšia záujmová činnosť (krúžková činnosť a činnosť CVČ) až do ODVOLANIA.