Komisionálne skúšky

   •  

    Od 01. septembra 2015 už rodičia a ich deti nemusia cestovať zo zahraničia na každoročné komisionálne skúšky. Zásadná zmena je v tom, že sa upravila povinnosť vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, na možnosť na základe žiadosti zákonného zástupcu. V žiadosti sa uvedú konkrétne ročníky, za ktoré by sa mali skúšky vykonať. Termín skúšok závisí od dohody školy a rodičov žiaka najneskôr 15 dní pred ich konaním. To, čo bolo do 1. septembra 2015 povinnosťou, rezort školstva ponúka ako možnosť na báze dobrovoľnosti.

    Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

    Podľa § 23 písm. b) školského zákona žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR alebo sa vzdeláva v škole zriadenej iným štátom na území SR, vykonáva komisionálne skúšky len v tom prípade, ak o to zákonný zástupca žiaka požiada. V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Do vykonania komisionálnej skúšky žiak bude evidovaný spolu so žiakmi triedy, v ktorej bol zaradený v čase vydania rozhodnutia riaditeľa kmeňovej školy o povolení vzdelávania podľa citovaného ustanovenia. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

    Zákonný zástupca pri žiadosti o povolení vykonať komisionálne skúšky predloží vysvedčenie za 1. a 2. polrok zo školy, ktorú žiak absolvoval v zahraničí. Toto vysvedčenie musí byť úradne overené a preložené do SJ!!!

     

    Bez predloženia vysvedčenia nie je možné žiadať o povolenie vykonať komisionálne skúšky.

     

    Riaditeľ kmeňovej školy, v ktorej má žiak skúšky absolvovať, určí:

     

    • vyučovacie predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, najmä zo slovenského jazyka, prípadne dejepisu či geografie
    • obsah skúšky a očakávaný výkon žiaka v zmysle vzdelávacieho štandardu,
    • miesto a termín skúšky (dátum a čas) po prerokovaní so zákonnými zástupcami žiaka,
    • riaditeľ vydá rozhodnutie o povolení vykonať komisionálne skúšky z konkrétnych vyučovacích predmetov najneskôr 15 dní pred ich konaním, preto zákonný zástupca žiaka je povinný požiadať o komisionálne skúšky najneskôr 15 dní pred ich konaním,
    • výsledok komisionálnej skúšky sa zaznamená do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.   (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.6/6)

     

    Ziadost_komisionalne_skusky.pdf

     

    Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky (po návrate zo zahraničia) do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ktorú vykoná najneskôr do dvoch mesiacov od návratu zo zahraničia a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.