• Naša škola spolupracuje s rôznymi inštitúciami, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces.

    Pri organizovaní exkurzií zameraných na spoznávanie regiónu je nám k dispozícii Urbariát v Porube pod Vihorlatom.

    Podieľame sa aj na organizovaní rôznych výchovno-vzdelávacích programov v materských školách a v domovoch dôchodcov. Pre rozšírenie základného učiva v súlade s učebnými osnovami využívame kultúrno-spoločenské akcie organizované Mestským kultúrnym strediskom v Michalovciach, Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach, Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického a Okresnou hvezdárňou v Michalovciach. V rámci prednášok o duševnom a telesnom zdraví a prvej pomoci sú našimi dlhoročnými partnermi Stredná zdravotnícka škola Michalovce a Červený kríž.

    Pri sociálnom poradenstve s marginalizovanou komunitou a podporou inklúzie je nám nápomocné Komunitné centrum Iňačovce, Obecný úrad Iňačovce a Obecný úrad Čečehov.

    Počas školského roka je jednou z priorít edukačného procesu prevencia sociálno-patologických javov a drogovej závislosti, kde máme neodmysliteľnú spoluprácu s Mestskou políciou, OR HaZZ Michalovce a združením Integra. V oblasti prevencie negatívnych javov je tiež nevyhnutné spolupracovať s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradensrtva a prevencie) a CŠPP (Centrum špecialného-pedagogického pordenstva), s ktorou máme veľmi dobré skúsenosti.

    V neposlednom rade si veľmi vážime aj spoluprácu s príslušníkmi 22.mechanizovaného práporu pri organizácií branných cvičení.

    Už niekoľko rokov sa zapájame do zbierky Modrý gombík – UNICEF a podporujeme tak ohrozené deti tretích krajín.

    Naším hlavným cieľom je vychovať z absolventov našej školy mladých ľudí, ktorí získané vedomosti budú vedieť aplikovať v praxi, budúcej profesii a svojím konaním budú šíriť dobré meno školy.