Žiadosti a tlačivá pre zákonných zástupcov

   •  Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia SR 

     Žiadanka
     Žiadosť o povolenie nosiť mobilný telefón do školy 

     Žiadosť o prijatie dieťaťa do CVČ

     Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z CVČ
     Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
     Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD
     Odhlásenie dieťaťa zo školy
     Žiadosť o zaradenie dieťaťa na etickú/náboženskú výchovu
     Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania - triedny učiteľ
     Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania - riaditeľ školy
     Žiadosť o oslobodenie z hodín telesnej výchovy

     Žiadosť o oslobodenie z druhého cudzieho jazyka