• Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

    Má 11 členov a tvoria ju:

    zástupcovia rodičov (4)

    zástupcovia zriaďovateľa (4)

    zástupcovia pedagogických zamestnancov (2)

    zástupca nepedagogických zamestnancov (1)

    Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

    Zloženie Rady školy:

    Predseda:

    Mgr. Lenka Laurinčíková

    Členovia:

    Adriána Helemiková

    Ing. Adrián Jacečko

    Lucia Kovaliková

    Zlatica Michlecová

    Ing. Jozef Sokologorský

    RNDr. Lýdia Sidivárová

    MUDr. Ján Mihalečko

    Ing. Lenka Hreňková

    Mgr. Mária Vodhanelová

    Ing. Ľuboslava Niznerová