Školský klub detí

   •  

    Školský klub detí - Základná škola Krymská 5, Michalovce


        


        Hlavnou náplňou Školského klubu detí je efektívne využívanie voľného času detí, oddych a relaxácia po vyučovaní. Tento proces zabezpečujeme pomocou rôznych záujmových a rekreačných aktivít podľa záujmu a schopností žiakov. Formujeme osobnosť dieťaťa v oblasti spoločenskej, estetickej, pracovno-technickej a športovej. Súčasťou činnosti v ŠKD je i denná príprava na vyučovanie. 
       

        Činnosť v našom ŠKD prebieha pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek, pracujeme v piatich oddeleniach, v ktorých sú zaradení žiaci  1. - 4. ročníka,  v prípade záujmu aj vyšších ročníkov.

    Spôsob prihlásenia do ŠKD:

    - do ŠKD prihlasuje dieťa rodič vyplnením osobného listu žiaka

    Prevádzka v ŠKD:  

    - od 6.30 hod. /pred vyučovaním/, popoludní od skončenia vyučovania do 16.45 hod.

    Poplatok za ŠKD:
    - 10 € mesačne, ktorý je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci

    Vychovávateľky v ŠKD :     / šk. rok 2021 - 2022/     

    1. oddelenie -    Ľubica Danková                    1.A a 3.A                                 

    2. oddelenie -    Mgr. Jana Petrová                 1.B a 3.A

    3. oddelenie -    Anna Ivanková                     2.A a 4.A

    4. oddelenie -    Dana Pavolková                    2.B a 4.B

    5. oddelenie -    Bc. Agáta Milichovská            3.B a 5.A


    Na záver ešte niekoľko zaujímavých liniek:

    www.rozpravky.wz.cz
    www.sirmi.ic.cz

    www.bublina.sk
    www.alinka.sk
    www.skolahrou.sk
    www.skolak.sk


        Všetky aktuálne informácie, prípadne zmeny týkajúce sa organizácie ŠKD budú zverejnené v časti Novinky alebo na podstránkach - viď panel hore.

     

         Milí rodičia, veríme, že si o nás prečítate a tešíme sa na Vás a hlavne na Vaše ratolesti.
                                                                                           

          
                                                                                                         
      
                                     Dovidenia !