Školský klub detí

   •  

    Školský klub detí - Základná škola Krymská 5, Michalovce


        


        Hlavnou náplňou Školského klubu detí je efektívne využívanie voľného času detí, oddych a relaxácia po vyučovaní. Tento proces zabezpečujeme pomocou rôznych záujmových a rekreačných aktivít podľa záujmu a schopností žiakov. Formujeme osobnosť dieťaťa v oblasti spoločenskej, estetickej, pracovno-technickej a športovej. Súčasťou činnosti v ŠKD je i denná príprava na vyučovanie. 
       

        Činnosť v našom ŠKD prebieha pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek, pracujeme v piatich oddeleniach, v ktorých sú zaradení žiaci  1. - 4. ročníka,  v prípade záujmu aj vyšších ročníkov.

    Spôsob prihlásenia do ŠKD:

    - do ŠKD prihlasuje dieťa rodič vyplnením osobného listu žiaka

    Prevádzka v ŠKD:  

    - od 6.30 hod. /pred vyučovaním/, popoludní od skončenia vyučovania do 16.45 hod.

    Poplatok za ŠKD:

    Informácie o poplatku za Školský klub detí na školský rok 2022/2023

    V súlade s ods. 6 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v školských kluboch detí uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

    Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Michalovce je mesačný príspevok 10,00 €.

    Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

    Príspevok sa bude uhrádzať bankovým prevodom  alebo poštovou  poukážkou na účet školy.

    Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľka školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.

    Príspevok sa uhrádza iba počas školského roka.

    Príjmový účet školy:

    IBAN  SK59 7500 0000 0040 2830 7619

    Variabilný symbol:

    Mesiac a rok, za ktorý prichádza platba    napr. 092022

    Poznámka pre príjemcu:

    Meno a priezvisko dieťaťa + trieda        napr. Lea Malá, II.A

    Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, do 10. dňa v mesiaci.
     

    Vychovávateľky v ŠKD :     /šk. rok 2022 - 2023/     

    1. oddelenie -    Bc. Agáta Milichovská         1.A a 4.B

    2. oddelenie -    Dana Pavolková                 1.B a 3.B

    3. oddelenie -    Ľubica Danková                 2.A a 4.A

    4. oddelenie -    Mgr. Jana Petrová              2.B a 4.A

    5. oddelenie -    Anna Ivanková                  3.A, 5.A a 5.B


    Na záver ešte niekoľko zaujímavých liniek:

    www.rozpravky.wz.cz
    www.sirmi.ic.cz

    www.bublina.sk
    www.alinka.sk
    www.skolahrou.sk
    www.skolak.sk


        Všetky aktuálne informácie, prípadne zmeny týkajúce sa organizácie ŠKD budú zverejnené v časti Novinky alebo na podstránkach - viď panel hore.

     

         Milí rodičia, veríme, že si o nás prečítate a tešíme sa na Vás a hlavne na Vaše ratolesti.
                                                                                           

          
                                                                                                         
      
                                     Dovidenia !