• Úvodná strana

    • Vážení rodičia,

     Výkonný výbor Rodičovského združenia Vám oznamuje, že Rodičovské združenie má zriadený účet v UniCredit Bank-e.

     Číslo účtu Rodičovského združenia :   IBAN SK96 1111 0000 0014 1514 0018.

     Na tento účet  je možné zasielať príspevky rodičov. Z dôvodu zabezpečenia  prehľadu a spätnej kontroly prosíme pri platení uviesť do kolónky „poznámka“ alebo „informácia pre príjemcu“  - meno, priezvisko a triedu, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

     Schôdza triednych dôverníkov Rodičovského združenia odsúhlasila pre šk.rok 2016/2017 nasledovné príspevky :

     1. dieťa                12 eur
     2. dieťa                 9 eur
     3. a ďalšie dieťa   0 eur
     4. Polosiroty         5 eur

      

     Rozvedené rodiny :

     1. dieťa                  9 eur
     2. dieťa                  5 eur
     3. dieťa                  0 eur

     Tieto finančné prostriedky budú využívané učiteľmi pri výchove a rozvíjaní talentu a zručností našich detí v oblasti športovej, výtvarnej, tanečnej,  jazykovej a iných. Vďaka tejto pomoci budú môcť pri práci s deťmi lepšie ich nadanie podchytiť a zdokonaľovať.  

     Zaplatenie príspevku je dobrovoľné.

     Poďakovanie rodičom:

                                                                           Dušan Pollák

                                                                          Predseda Výkonného výboru

                                        Rodičovského združenia pri ZŠ Krymská, Michalovce, OZ