Geografia: Web stránka

    • Exkurzie

    • Na našej škole pravidelne organizujeme vychádzky a exkurzie a tým podporujeme zážitkové vyučovanie.

     Exkurzia Planetárium CVČ Domino Košice - 5. ročník       

     Žiaci si zopakujú učivo "Vesmír okolo nás" a dozvedia sa veľa nového.

     Exkurzia - Morské oko a Malé Morské oko - 6. ročník  

     Žiaci sa zaujímavou formou veľa dozvedia o Karpatoch a vzniku Morského oka a Malého Morského oka.

     Exkurzia - Vihorlat - 7. ročník  

     Vihorlat je najvyšší vrch sopečného pohoria Vihorlatské vrchy. Žiaci si tu overujú svoje teoretické vedomosti, praktické zručnosti a telesnú zdatnosť. Pobytom v prírode si utužujú zdravie i medziľudské vzťahy.

     Exkurzia - Zádielska dolina - 8. ročník  

     Exkurzia - Starina - 9. ročník  

     Cieľom je poukázať na dôležitosť kvalitnej pitnej vody v živote človeka.

     Vychádzka - areál parku Kerta - 5. ročník  

     Vychádzka - Okresná hvezdáreň Michalovce - 9. ročník