•  

         V septembri 1984 brány našej školy po prvýkrát prekročili nohy prvých žiakov, ozvalo sa prvé zvonenie, prvýkrát sa postavili učitelia pred svojich žiakov.

                                                                    Škola v roku 1984

                                                                           Škola v roku 1984 

           Postupne, ako sa rozrastalo sídlisko, pribúdalo žiakov a škola zápasila s nedostatkom tried. V tomto rannom období sa v škole vyučovalo vyše 900 žiakov dvojzmenne v 30-tich triedach.

          Naša škola má za sebou poriadny kus histórie. Prešla si svojimi veselými, ale aj náročnými obdobiami. Jej celá história je naplnená životmi a osudmi stoviek detí a mladých ľudí, ktorí dozrievali pod jej strechou, hľadali a nachádzali svoju cestu životom, borili sa s problémami, učili sa na svojich chybách. Keby vedeli steny rozprávať, počúvali by sme nekonečné príbehy o detských starostiach, radostiach, strachu, očakávaniach, sklamaniach, snoch, prvých láskach. No, hovorili by aj o starostiach učiteľov, o ich snahe naučiť deti to, čo predpisujú osnovy a tiež o pocite zadosťučinenia z úspechu svojich žiakov.

          Počas svojej existencie škola vychovala stovky žiakov, vystriedalo sa v nej veľa učiteľov, vychovávateľov i nepedagogických zamestnancov. Každý z nich zanechal v nej svoju stopu aj keď často neviditeľnú. Spolupodieľal sa na budovaní a tvorení toho, čo dnes hrdo nazývame Základná škola, Krymská 5, Michalovce.

                                                                   

                                                                                Škola dnes

          Zmeny v spoločnosti ovplyvnili spomalenie rastu populácie, čo sa negatívne odrazilo na znižovaní počtu žiakov v školách. Neobišlo to ani našu školy. V súčasnosti máme 18 tried, v ktorých sa vyučuje viac ako 400 žiakov.

          Aj keď počtom žiakov už nepatríme medzi najväčšie školy v meste, určite patríme medzi najlepšie vo výchovnovzdelávacích výsledkoch a umiestneniach v umeleckých či vedomostných súťažiach. Žiaci, ktorí od nás odchádzajú, majú tie najlepšie základy, na ktorých môžu stavať svoju budúcnosť. Všetky vedomosti a skúsenosti naši  žiaci nadobudli vďaka pedagogickým a ľudským kvalitám učiteľov našej školy, vďaka ich obetavosti, ochote a dôslednosti.

          Ako beží čas, striedajú sa žiacke kolektívy, omladzuje sa i pedagogický zbor. Striedajú sa ľudia, mení sa obsah učiva, zavádzajú sa nové metódy a formy vzdelávania, ale ostáva to podstatné. Starší, skúsenejší odovzdávajú svoje vedomosti mladším. Za tridsaťpäť rokov sú z našich bývalých žiakov dospelí ľudia, mnohí si už založili vlastné rodiny a ich deti, podobne ako voľakedy ich rodičia, sú našimi žiakmi. Plynutie času nezastavíme, no smelo a odvážne pozerajme do budúcnosti.

          Veríme, že našej škole sa bude aj v ďalších rokoch dariť. Želáme jej veľa ďalších radostných a úspešných rokov, múdrych a zanietených učiteľov a žiakov,  ktorí jej budú robiť česť a šíriť jej dobré meno vo svete.


    Tak plynul čas...

    Riaditelia školy:

    Mgr. Ján Liba

    Mgr. Jozef Porvaz

    Mgr. Katarína Novotná

    Zástupcovia riaditeľa školy:

    Mgr. Mária Hausová

    Mgr. Miroslava Olexová

    PaedDr. Magdaléna Rovňaková

    Mgr. Gabriela Jaburková

    Mgr. Anna Pavlová

    Mgr. Berta Matiová

    RNDr. Nadežda Točená

    Mgr. Dagmar Šalapová

    Mgr. Emília Gregová

    PaedDr. Zlatica Mrázová


    Veľké úpravy školy

          Rekonštrukcia strechy

     

          Výmena okien 

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Život v škole

                Kolektív školy šk. rok 1990/1991                                                        Kolektív školy šk. rok 1991/1992