• ORGANIZÁCIA OBDOBIA OD 03.09. – 14.09.2020

     •  

      • počas obdobia od 03.9. do 14.9. bude fungovať prevádzka školy v obmedzenom režime od 6:30 – do 16:00 hod.,
      • počas tohto obdobia budú platiť prísne hygienickoepidemiologické opatrenia a z toho dôvodu nebude možné spájať žiakov z jednotlivých tried a oddelení školského klubu,
      • z dôvodu nedostatku pedagógov nie je možné v tomto období zabezpečiť školský klub pre žiakov 5. ročníka,
      • žiaci budú musieť nosiť rúška všade vo vnútorných priestoroch školy, žiaci 2. stupňa aj vo svojej triede,
      • v dňoch 3. a 4.9.2020 bude vyučovanie pre jednotlivé ročníky končiť takto:

      1. roč. – 10.30 hod.

      2., 3.,4. roč. – 11.25 hod.

      5.– 9. roč. – 12.20 hod.

      • pre žiakov I. stupňa je do 16.00 otvorený školský klub,
      • od 07.09.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín,
      • v tomto období nebude prebiehať vyučovanie predmetov náboženská a etická výchova, krúžková činnosť a činnosť centra voľného času,
      • rodičia nesmú vstupovať do budovy školy, okrem rodičov žiakov 1. ročníka /1 zákonný zástupca/,
      • v prípade potreby je možné zazvoniť pri hlavnom vchode a čakať.

      Pevne veríme, že aj toto náročne obdobie sa nám podarí so vzájomnou pomocou, rešpektom a pochopením zvládnuť. 

       

      Riaditeľstvo ZŠ

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, dňa 2. septembra  sa na našej škole uskutoční slávnostné otvorenie školského roka. Na základe odporúčaní Ministerstva školstva SR a Regionálneho úradu SR budú v tento ten platiť nasledovné opatrenia:

      1.    SLÁVNOSTNÝ NÁSTUP:

      • slávnostný nástup  v areáli školy bude o 8:15 hod.  len pre žiakov 1. ročníka
      • žiaci 2. až  9. ročníka budú mať otvorenie šk. roka v jednotlivých triedach cez školský rozhlas o 8:00 hod.

       

      2.   PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY:

      • žiaci 1. ročníka prichádzajú do areálu školy v čase od 7: 45 do 8: 10 – do budovy školy vstupujú len pri nepriaznivom počasí !!!
      • žiaci 2. až 9. ročníka prichádzajú do tried v čase od 7: 15 do 7:40 hod.                                                                                     2. roč. – 4. roč. – prichádza cez vchod vľavo – cez ŠKD                                                                                 5. roč. – 9. roč. – prichádza cez hlavný vchod 

       

      3.    POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV:

      • všetci rodičia sú povinní pri prvom nástupe žiaka do školy predložiť  čestné prehlásenie,ktoré si stiahnete TU /ak rodič nemá možnosť vytlačiť si prehlásenie, tak si ho vopred prevezme na vedení školy/,
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie, ktoré si stiahnete TU, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
      • rodičia sú povinní zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové utierky,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19 bezodkladne informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy !!!

       

      4. POKYNY PRE ŽIAKOV:

         - všetci žiaci dodržiavajú zásadu R.O.R:

      • dezinfikujú si ruky,
      • dodržiavajú vzájomný odstup, 
      • v interiéri používajú rúška.

       

      Obedy pre žiakov v tento deň nebudú. Prihlášky na stravu budú rozdané žiakom na triednických hodinách