• ORGANIZÁCIA OBDOBIA OD 03.09. – 14.09.2020

       

      • počas obdobia od 03.9. do 14.9. bude fungovať prevádzka školy v obmedzenom režime od 6:30 – do 16:00 hod.,
      • počas tohto obdobia budú platiť prísne hygienickoepidemiologické opatrenia a z toho dôvodu nebude možné spájať žiakov z jednotlivých tried a oddelení školského klubu,
      • z dôvodu nedostatku pedagógov nie je možné v tomto období zabezpečiť školský klub pre žiakov 5. ročníka,
      • žiaci budú musieť nosiť rúška všade vo vnútorných priestoroch školy, žiaci 2. stupňa aj vo svojej triede,
      • v dňoch 3. a 4.9.2020 bude vyučovanie pre jednotlivé ročníky končiť takto:

      1. roč. – 10.30 hod.

      2., 3.,4. roč. – 11.25 hod.

      5.– 9. roč. – 12.20 hod.

      • pre žiakov I. stupňa je do 16.00 otvorený školský klub,
      • od 07.09.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín,
      • v tomto období nebude prebiehať vyučovanie predmetov náboženská a etická výchova, krúžková činnosť a činnosť centra voľného času,
      • rodičia nesmú vstupovať do budovy školy, okrem rodičov žiakov 1. ročníka /1 zákonný zástupca/,
      • v prípade potreby je možné zazvoniť pri hlavnom vchode a čakať.

      Pevne veríme, že aj toto náročne obdobie sa nám podarí so vzájomnou pomocou, rešpektom a pochopením zvládnuť. 

       

      Riaditeľstvo ZŠ

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021

      Vážení rodičia, milí žiaci, dňa 2. septembra sa na našej škole uskutoční slávnostné otvorenie školského roka. Na základe odporúčaní Ministerstva školstva SR a Regionálneho úradu SR budú v tento ten platiť nasledovné opatrenia:

      1. SLÁVNOSTNÝ NÁSTUP:

      • slávnostný nástup v areáli školy bude o 8