• Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vážení rodičia, milí žiaci, dňa 2. septembra o 8.30 hod. sa na našej škole za sprísnených epidemiologických podmienok uskutoční slávnostné otvorenie školského roka. Obedy pre žiakov v tento deň nebudú.  Prihlášky na stravu budú rozdané žiakom na triednických hodinách. Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok,  veľa dobrých známok, pochvál a aby sa škola stala miestom, kde sa budú cítiť dobre a bezpečne.

     • PRAVIDLÁ FUNGOVANIA ŠKÔL V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

     • MŠVVaŠ SR predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku.  Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom“.

       

      • Test nebude podmienkou pri nástupe do školy.
      • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Vyhlásenie o bezpríznakovosti.“ Vyhlásenie môže zákonný zástupca predložiť písomne alebo prostredníctvom aplikácie Edupage: žiadosti/vyhlásenia, pridať žiadosť, písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      • Rodič si môže uplatniť výnimku z karantény ak odovzdá za svoje dieťa „Oznámenie o výnimke z karantény“ písomne alebo cez aplikáciu Edupage.
      • Žiakom základnej školy, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. O termíne preberania testov Vás budeme včas informovať.
      • Rozvrh hodín  bude zverejnený cez Edupage.
      • Školská jedáleň bude v prevádzke od 03.09.2021 /piatok/.
      • Bližšie informácie o organizácii prvého týždňa v škole podajú triedni učitelia pri nástupe žiakov do školy.

       

     • Oznam pre rodičov

     • Milí rodičia,

      do 25.8.2021, do 12.00 hod., cez aplikáciu Edupage vyjadrite svoj SÚHLAS/NESÚHLAS k domácim samotestom. Škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiak.

     • Poďakovanie

     • Vedenie Základnej školy Krymská 5 ďakuje pedagogickým zamestnancom Mgr. Márii HausovejPaedDr. Ľudmile Luptákovej, PaedDr. Eve Remákovej a Mgr. Terézii Szöllösiovej za náročnú a obetavú prácu, ktorú vykonávali počas aktívneho pôsobenia vo výchovno-vzdelávacom procese. V tomto období ukončia svoje pôsobenie v škole a odídu do dôchodku.

      Pri tejto príležitosti im do nasledujúcich rokov želáme veľa zdravia, pokoja a radosti v kruhu svojich najbližších.

     • Letná škola - 5. deň

     • A je tu koniec. V posledný deň Letnej školy  žiaci 1. stupňa navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach. Starší žiaci mali veľmi vzácnu návštevu. Žiakom 2. stupňa boli názorne prezentované praktické ukážky pokusov z fyziky a chémie, ktoré  predviedla samostatná vedecká pracovníčka z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied, RNDr. Lucia Balejčíková, PhD. Žiaci si zábavnou formou pripomenuli učivo v praxi a vyskúšali si efektné experimenty. Doktorka Balejčíková pripomenula dôležitosť prírodných vied, ktorých predmetom sú objekty a javy okolo nás. Žiakov zaujalo,ako jednoducho sa dá pretaviť fyzika a chémia do takmer magickej reality.  Takéto zábavno-náučné prepojenia teoretického učiva s praxou môžu u detí vyvolať vysoký záujem o prírodovedné predmety, a tak motivovať potenciálnych budúcich vedcov k ďalšiemu štúdiu. 

      Veľmi pekne ďakujeme!

      PS: Možno sa stretneme zas o rok.

     • Letná škola 4. deň

     • Aj štvrtý deň v našej Letnej škole bol veľmi zaujímavý. Navštíviť nás prišli študentky Strednej zdravotnej školy Michalovce, ktoré spolupracujú s Červeným krížom. Žiakom ukázali ako postupovať pri rôznych úrazoch a zraneniach. Naši maličkí mali možnosť sa naučiť ako ošetriť zrenenie, podať prvú pomoc a ako zdravo žiť. Nezabudli pripraviť malý darček pre zdravotníkov.

      Starší žiaci plnili úlohy finančnej gramotnosti. V tvorivej dielni pod vedením PaedDr. Remákovej sa naučili používať "servítkovú techniku".

     • Letná škola v ŠKD

     • V letnej škole je v prevádzke aj školský klub. Deti sa opäť po prázdninách na pár dní stretli a zabavili. Hlavnou témou je príroda - spoznávanie, ochrana, tu prebieha aj väčšina aktivít, čo môžeme vidieť aj na fotkách.

     • Letná škola 3. deň

     • Aj tretí deň sa niesol v duchu radosti, smiechu a zábavy. Najmenší mali milú návštevu z MFK Zemplín. Ich prítomnosť ich veru potešila a poriadne precvičila. Starší žiaci navštívili pýchu Zemplína - Viniansky hrad. 

     • Letná škola 2. deň

     • Naši najmensí žiaci počas druhého dňa navštívili dopravné ihrisko a gitarové múzeum v Sobranciach. Starší žiaci si prezreli výstavné exponáty v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. 

     • Letná škola začala

     • Dňa 16.08.2021 sme na našej škole začali organizovať Letnú školu. Už prvý deň bol veľmi zaujímavý. Naši najmenší si zábavnou formou osviežili svoje vedomosti. No, neostali ani hladní. S  pomocou pani učiteliek a vlastnej šikovnosti si pripravili chutné nátierky. Starší žiaci navštívili Hvezdáreň v Michalovciach so zaujímavou  prednáškou. Popoludní sa deti v ŠKD zabavili eko-aktivitami. Tešíme sa čo nám prinesie dnešný deň.