• Vyhodnotenie Európskeho týždňa boja proti drogám

     • V týždni od 15.11. – 19.11. 2021 sa žiaci našej školy zapájali do rôznych aktivít. V rámci týchto aktivít žiaci vytvorili vlastné rozprávania alebo eseje či úvahy s protidrogovou tematikou, tiež krásne plagáty a výkresy.

      Literárne dielka sme vyhodnotili a vybrali víťazov. 

      Vyhodnotenie literárnych prác s protidrogovou tematikou

      Žiaci 8. a 9. ročníka písali úvahu a esej, poradie najlepších prác: 

           1. miesto: Nina Jacečková, IX.B trieda

           2. miesto: Simona Felšöciová + Kristína Mojsejová, VIII.B trieda

           3. miesto: Patrik Ivanko, IX.B trieda

      Žiaci 5., 6. a 7. ročníka písali rozprávanie, poradie najlepších prác:

           1. miesto: Nina Sunitrová + Emma Škubová, trieda VII.B

           2. miesto: Karin Kotorová, trieda VI.B

           2. miesto: Sarah Majerová, trieda VI.B

           3. miesto: Nela Jacečková, trieda V.B

           3. miesto: Nela Sabová, trieda VII.B

      Zvláštna cena za poéziu: Ján Pavlovič, VII.B trieda

      Vyzdvihnúť chceme prácu Michelle Majerovej zo VI.B, ktorá kreslila výtvarnú prácu, vytvorila vlastnú literárnu prácu nielen v slovenskom jazyku ale aj v anglickom jazyku.

      Za prvý stupeň našej ZŠ sa víťazom stala trieda IV.B za krásne výtvarné práce a najviac literárnej tvorby.

      Ďakujem žiakom, že sa zapojili v takom veľkom počte do tejto výzvy, ceníme si to a veríme, že sa budú tešiť aj z cien.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 18.11.2021 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili 32. kola školskej olympiády v anglickom jazyku. Vyučujúci anglického jazyka sa nesmierne potešili veľkému záujmu žiakov, ktorí si prišli preveriť svoje jazykové schopnosti a popasovať sa s nie veľmi ľahkými úlohami. Najradšej by dali priestor každému, ale v tejto pandemickej situácii to nebolo možné.

      Výsledky žiakov v jednotlivých kategóriách:

      Víťazi v kategórii 1A:

      1. miesto: Majerová Michelle 6.B

      2. miesto: Popadič Martin 5.A

      3. miesto: Le Doan Hung 6.B

      Víťazi v kategórii 1B:

      1. miesto: Jacečková Nina 9.B

      2. miesto: Marcinová Paula 8.B

      3. miesto: Felšőciová Simona 8.B

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom blahoželáme. Pevne veríme, že sa stretneme aj v nasledujúcom kole v budúcom školskom roku.

      Víťazi budú reprezentovať našu školu v obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku.

     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Súčasťou aktivít Európskeho týždňa boja proti drogám, ktoré sa realizovali v našej škole, boli aj prezentácie s protidrogovou tematikou.

      Žiaci druhého stupňa sa na hodinách biológie dozvedeli a následne diskutovali o tom, čo je droga, čo je to závislosť, aké sú základné znaky závislosti, príčiny otráv, čo je abstinenčný syndróm, ako droga pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém, ako ovplyvňuje myseľ, vôľu a úsudok užívateľa a ešte veľa ďalších zaujímavých a poučných informácií súvisiacich s drogovou závislosťou.

      Zároveň sa žiaci oboznámili so zásadami ako podať prvú pomoc pri intoxikácií drogami.

      Praktické aktivity boli zamerané na poskytovanie prvej pomoci po požití drog a pri zlyhaní životne dôležitých funkcií.

      A čo dodať na záver?

      O drogách musíme mladým ľuďom hovoriť stále, nie len v rámci týždňa boja proti nim, pretože je to aktuálna téma spoločnosti, ktorá ovplyvňuje široké spektrum mladých ľudí, ako aj ich budúce smerovanie.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

     • Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít na našej základnej škole je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych a nelegálnych drogách. To, že prevencia je v tejto problematike naozaj dôležitá, nám online prostredníctvom Zoom predstavil pán mestský policajt Bamburák, ktorý žiakom 7.A a 7.B triedy vysvetlil, čo sú drogy a aké je ich užívanie pre deti a dospelého človeka nebezpečné.  Prednáška s témou Drogy a ich dopad na ľudský organizmus žiakov zaujala. Odpovedali na otázky a sami sa pýtali, čo ich zaujímalo ohľadom danej problematiky.  Touto cestou sa vedeniu mestskej polície v Michalovciach a pánovi Bamburákovi chceme veľmi pekne poďakovať, že nám vyšli v ústrety a prednáška aj v tomto mimoriadne vypätom a namáhavom období ohľadne Covidu-19, mohla byť zrealizovaná.

      Ď A K U J E M E  😊

      Do Európskeho týždňa boja proti drogám sa svojimi aktivitami zapojili aj deti zo ŠKD. Svojimi činnosťami ukázali, že sa najradšej hrajú, kreslia, tancujú, súťažia, športujú. Prevencia pred týmto nebezpečným javom je potrebná aj u malých detí a najvhodnejším spôsobom je práve  zmysluplné využívanie voľného času.

     • TÝŽDEŇ POKUSOV

     • V rámci Týždňa vedy a techniky v období od 8. do 12. novembra 2021 sa na našej škole uskutočnil Týždeň pokusov.

      Cieľom bolo vzbudiť záujem žiakov o vedu a techniku, ktorá je súčasťou každého z nás.

      Na hodinách fyziky žiaci prezentovali svoje fyzikálne a chemické pokusy, rozprávali sa o vedeckých a technických objavoch.

      Aktivita sa stretla s veľkým záujmom. Svedčí o tom aj množstvo zapojených žiakov.

     • Pasovačka prvákov

     • Aby bol každý prvák ozajstným školákom, musí podstúpiť neľahkú skúšku. Pod názvom“ Už sa viem podpísať, môžem byť prvákom„ sa na našej škole uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV.

      Pasovaniu predchádzal kultúrny program, ktorý prváci nacvičili so svojimi triednymi učiteľkami. Žiaci ukázali, ako vedia spievať, recitovať, počítať, tancovať, cvičiť. Zložili sľub prváka. A tak mohol nastať ten slávnostný akt, kedy ich p. riaditeľka pasovala za žiakov našej školy.

      My im prajeme, aby sa im u nás páčilo, aby sa im darilo podľa ich predstáv, a aby mali mnoho dôvodov na úsmev. Nech sa Vám vaše sny a predstavy o škole naplnia.

      Video: Pasovačka prvákov - I.A

      Video: Pasovačka prvákov - I.B

     • VIAC AKO NI(C)K

     • Deti sa môžu stretnúť s násilím, ktoré má veľa podôb. Či už je to  násilie fyzické,  psychické, sexuálne, týranie, zanedbávanie, šikanovanie alebo kyberšikanovanie a pod. Ochrániť deti  môže  len rýchly a účinný zásah.

      Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni.

      Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím,  ktorého cieľom je zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím, zvýšenie efektivity subjektov pri riešení problematiky násilia páchaného na deťoch, zvyšovanie profesionality,  informovanie odbornej i laickej verejnosti o danej problematike. Národný projekt implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a odborným garantom je v rámci MPSVaR SR Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.                                        

      Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, schválenej vládou Slovenskej republiky.

      Národná linka na pomoc deťom v ohrození Viac ako nick:

      • funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť,
      • vyškolení odborníci poskytujú  rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu,
      • chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, alebo prostredníctvom emailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk
      • pomáha nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie,
      • je neanonymná z dôvodu  poskytnutia adresnej  pomoci,
      • pri zistení  porušovania  práv dieťaťa, ohrozenia jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, kontaktuje zodpovedné orgány, napr. políciu, prokuratúru a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
      • dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách,
      • dištančná forma pomoci  zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.