• Pytagoriáda - školské kolo

     • Dňa 8. - 9.12.2021 sa konalo školské kolo 43. ročníka PYTAGORIÁDY. V kategóriách P3 - P5 súťažilo 22 žiakov a P6 - P8 19 žiakov. Súťaž prebiehala online formou.

      Úspešní riešitelia v jednotlivých kateóriách:

      kat. P3

      Serdy Sebastián - III.A - 1. miesto

      Laškotyová Ema - III.B - 2. miesto

      Majerčíková Liliana - III.A - 3. miesto

      Vodhanelová Nela - III.B - 4. miesto

      Čeklovská Simona - III.B - 5. miesto

      kat. P4

      Helemiková Zoe - IV.A - 1. miesto

      Andrašov Adrián - IV.B - 2. miesto

      Urbanová Nikola - IV.A - 3. miesto

      Božok Martin- IV.B - 4. miesto

      Jurová Laura- IV.A - 5. miesto

      kat. P5

      Popadič Martin - V.A - 1. miesto

      Fedorčáková Kristína - V.A - 2. miesto

      Dzvonik Matúš - V.B - 3. miesto

      Kočan Šimon - V.B - 4. miesto

      kat. P6

      Majerová Michelle - VI.B - 1. miesto

      Fedorčák Marcel - VI.B - 2. miesto

      Paľo Štefan - VI.A - 3. miesto

      Varga Tomáš - VI.B - 4. miesto

      kat. P7

      Sabová Nela - VII.B - 1. miesto

      Pavlovič Ján - VII.B - 2. miesto

      Kotorová Karin - VII.B - 3. miesto

      kat. P8

      Nováková Lea - VIII.A - 1. miesto

      Matejová Michaela - VIII.A - 1. miesto

      Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole súťaže.

     • OZNAM O DOTÁCIÍ NA STRAVU V ŠJ A NA ŠKOLSKÉ POMȎCKY

     • Ak chcú zákonní zástupcovia zľavu na obedy alebo školské pomôcky pre žiakov od 1. januára 2022, musia doniesť 6. - 9. decembra 2021 triednemu učiteľovi potvrdenie o hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že nepoberajú daňový bonus.

      Dotácia na stravu bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

      a) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,

      c) navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti – ČESTNÉ VYHLÁSENIE.  

     • Finančná gramotnosť v praxi

     • Výrobky z našej tvorivej dieľničky poputovali priamo do rúk našich žiakov. Vianočná burza sa niesla v duchu vianočnej atmosféry a výrobky, ktoré očarili našich najmenších si s nadšením odniesli domov pre svojich blízkych. 

      Takto nakupovali naši žiaci. Ako vidíte, na burze sa im páčilo. Nás potešilo to, že sme mohli spojiť túto akciu s finančnou gramotnosťou a žiakom vysvetliť, ako rozumne utrácať peniažky.

     • Technická olympiáda

     • Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády formou online testu, ktorý pozostával z teoretickej a praktickej časti.

      Umiestnenie našich žiakov:

      Kategória B 

      Ivana Mikuličková - 2. miesto

      Kategória A

      Patrik Fajner, Jakub Čeklovský - 5. miesto

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť v súťaži.