• PIATACI VO HVEZDÁRNI

     • Vo štvrtok 24.11.2022 sa naši piataci opäť raz vybrali cez celé Michalovce do Hvezdárne. V rámci opakovania učiva z geografie si zopakovali to, čo sa naučili o slnečnej sústave, ale pravdaže sa dozvedeli aj niečo nové o vesmíre. Ďakujeme veľmi pekne za prednášku a odpovede na naše otázky.

     • PRVÁ POMOC PRI INTOXIKÁCIÍ DROGAMI

     • Súčasťou aktivít Európskeho týždňa boja proti drogám, ktoré sa realizovali v  našej škole, bolo aj stretnutie našich ôsmakov so študentkami Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Študentky SZŠ odprezentovali prednášku s protidrogovou tematikou a žiakov následne oboznámili so zásadami, ako podať prvú pomoc pri intoxikácií drogami. Praktické aktivity boli zamerané na poskytovanie prvej pomoci po požití drog a pri zlyhaní životne dôležitých funkcií. Ďakujeme a tešíme sa ďalšiu spoluprácu.

     • OZNAM O DOTÁCIÍ NA STRAVU V ŠJ A NA ŠKOLSKÉ POMȎCKY

     • Ak chcú zákonní zástupcovia zľavu na obedy alebo školské pomôcky pre žiakov od 1. januára 2023, musia doniesť najneskôr do 01. decembra 2022 triednemu učiteľovi potvrdenie o hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že nepoberajú daňový bonus.

      Dotácia na stravu bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

      a) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,

      c) navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti - čestné vyhlásenie

     • !!! Skrátené vyučovanie: 24.11.2022 !!!

     • Na základe oznámenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Michalovce bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode na ul. Moskovskej, prerušená dodávka pitnej vody dňa 24.11.2022 od 8:00 do 15:30 hod.

      Z tohto dôvodu riaditeľka školy skracuje vyučovanie:

      - pre žiakov 1. stupňa do 10:30 hod. /3 vyučovacie hodiny/,

      - pre žiakov 2. stupňa do 11:25 hod. /4 vyučovacie hodiny/.

      Prevádzka školského klubu bude do 12:00 hod.

      Obed bude zabezpečený.

     • Turnaj hádzanárskych nádejí

     • Dnes sa v našej škole uskutočnil hádzanársky turnaj a súťažilo sa o pohár primátora mesta. Videli sme niekoľko napínavých zápasov a skvelých výkonov.

      Tu sú výsledky:

      Kategória dievčatá:

      1. miesto: ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

      2. miesto: ZŠ Krymská 5, Michalovce

      3. miesto: ZŠ Okružná 1, Michalovce

      Kategória chlapci:

      1. miesto: ZŠ Okružná 1, Michalovce

      2.miesto: ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

      3. miesto: ZŠ Krymská 5, Michalovce

      Turnaja sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka ZŠ.

      Ďakujeme a veríme, že Vám radosť zo športu vydrží aj do najbližších rokov.

     • KTO JE MOJÍM OCHRANCOM?

     • ZKGZ v spolupráci s ÚPSVaR vyhlásila súťaž pod názvom "KTO JE MOJÍM OCHRANCOM?". Cieľom tejto súťaže je oboznámiť deti a mládež s problématikou podpory ochrany detí pred násilím. Deti kreatívnou formou vyjadrili to, ako chápu túto problematiku pomocou kresieb. Sme na našich žiakov veľmi hrdí. ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY.

      KATEGÓRIA 1:

      Alex Gamec - 1. miesto strieborné pásmo

      Sebastian Serdy - 1. miesto bronzové pásmo

      Kristína Kalayová - strieborné pásmo

      KATEGÓRIA 2:

      Žiaci Capuličová Hana, Juraj Juras  Nikola Hamlíkova sa zaradili do strieborného pásma.

      Blahoželáme.

     • Prváci v knižnici

     • Žiaci I.A a I.B  dnes po prvý raz navštívili našu školskú knižnicu. Dievčatá Danka a Janka im ukázali, ako sa máme v knižnici správať a ako sa starať o knihy. Prečítali im rozprávku O Gevenduche z knihy Danka a Janka. Po prečítaní tejto rozprávky deti plnili rôzne úlohy a Gevenduchu si nakoniec každý vyrobil na výkres. Na záver im Danka a Janka rozdali prvé čitateľské preukazy. Naši prváci sa tak oficiálne stali členmi školskej knižnice. Veríme, že do knižnice budú chodiť radi a knihy pre nich budú otvorené dvere do sveta fantázie.