• Comenius - Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

    •  

      Zapojili sme sa do programu

     Comenius -  Ďalšie vzdelávanie  

     pedagogických pracovníkov 

      

     Cieľom tejto akcie je pomôcť zvýšiť kvalitu školského vzdelávania tým, že sa umožní pedagogickým pracovníkom absolvovať vzdelávaciu aktivitu v zahraničí. Takto majú účastníci možnosť zlepšiť svoje pedagogické schopnosti, zručnosti a vedomosti, a tiež širšie pochopiť školské vzdelávanie v Európe.

      

     Na základe úspešne vypracovaného  projektu bol jednému z našich pedagógov schválený grant vo výške 2500 €, ktorý bol financovaný Európskou komisiou.

     Vďaka tejto finančnej podpore  sa  Mgr. Zuzana Bačová, ktorá pôsobí na našej škole ako učiteľka Anglického jazyka, zúčastnila štruktúrovaného kurzu s názvom  Language& Methodology for Teachers of English – Blended Approach. Obsahom kurzu bolo zdokonaľovanie  komunikačných zručností učiteľov anglického jazyka, ako aj rozširovanie vedomostí v oblasti výučby a metodiky cudzieho jazyka.

      Vzdelávaciu aktivitu organizovala Anglolang Academy of English v meste Scarborough na severovýchode Anglicka. Zúčastnili sa na nej pedagógovia rôznych krajín Európskej Únie ako Fínsko, Česká republika, Španielsko, Taliansko, Turecko, Švédsko, Švajčiarsko. Samotné vzdelávanie obsahovalo jazykovú prípravu, metodickú prípravu a exkurzie. Vyučujúci využívali metódy ako video prezentácie, používanie IKT a interaktívnej tabule, čo zvyšovalo efektivitu práce účastníkov vzdelávacej aktivity. Hodiny Metodológie boli zamerané na odstraňovanie problémov pri vyučovaní cudzieho jazyka, a to hlavne pri osvojovaní si komunikačných zručností, využívanie autentických materiálov, práca s interaktívnou tabuľou a využívanie rôznych technológií vo vyučovacom procese. Lektori sa zameriavali na otázky z praxe, a tým vytvárali priestor pre dialóg s ostatnými účastníkmi vzdelávacej aktivity, a tým umožnili  vymieňať si postrehy a návrhy pri riešení rôznych, ale aj veľmi podobných problémov, s ktorými sa ako pedagógovia každodenne stretávame.  Hostiteľská inštitúcia taktiež organizovala rôzne exkurzie v blízkom okolí, čo obohatilo už nadobudnuté poznatky o vedomosti z histórie a spoločenského pozadia krajiny.

      

     Program Comenius

      

     Program Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

      

     Akcie programu Comenius

      

     Comenius asistent    

     Cieľom tejto akcie je umožniť budúcim učiteľom lepšie pochopiť európsku dimenziu vo vyučovaní, rozšíriť si znalosti cudzieho jazyka, vedomosti o iných európskych krajinách a ich vzdelávacích systémoch a zlepšiť si vyučovacie zručnosti.

      

     Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

     Cieľom tejto akcie je pomôcť zvýšiť kvalitu školského vzdelávania tým, že sa umožnípedagogickým pracovníkom absolvovať vzdelávaciu aktivitu v zahraničí. Takto majú účastníci možnosť zlepšiť svoje pedagogické schopnosti, zručnosti a vedomosti, a tiež širšie pochopiť školské vzdelávanie v Európe.

      

     Individuálna mobilita žiakov 

     Cieľom akcie je poskytnúť žiakom možnosť spoznať štúdium a život v inej krajine, rozvinúť ich porozumenie pre rozmanitosť európskych kultúr a jazykov a osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre ich osobný rozvoj.