• Predmetová komisia    •  

     Vedúca komisie:                       Mgr. Anna Suroviaková


                 Členovia:                       Mgr. Anna Serečunová
                                                        Mgr. Gabriela Kuncová

                                                        Mgr. Lenka Laurinčíková 

                                                        Mgr. Ján Liška, PhD.
                                                         

     Členovia predmetovej komisie sú vyučujúci predmetov dejepis, občianska náuka, etická výchova a náboženská výchova. Touto komisiou boli vytýčené hlavné úlohy týchto predmetov.

      

      

     HLAVNÉ ÚLOHY - dejepis

      

                      I.     Zamerať sa na analýzu historického materiálu, rozvíjať u žiakov slovný prejav pri reprodukovaní súvislého textu učiva - historického prameňa.

      

                     II.     Pri vyučovaní národných dejín využívať regionálne dejiny. Rozvíjať  a upevňovať slovenské národné povedomie a štátnosť.

      

                    III.     Pracovať s nadanými žiakmi.

      

                     IV.    Realizovať exkurzie.