Nemecký jazyk: Web stránka

    • Nemecký jazyk

    •  

     Wir sprechen deutsch / Rozprávame po nemecky

     Nemecký jazyk sa na našej škole vyučuje

     ako 2. cudzí jazyk s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne.

      

     Vyučujeme moderne

     Vyučovacie hodiny prebiehajú v zmodernizovanej učebni NJ.

     Okrem učebníc využívame výučbové CD s nahrávkami textov, tematické videofilmy, elektronické slovníky, prezentácie s nemeckou gramatikou...

      

     Po ukončení základnej školy by mali deti ovládať 2. CJ na úrovni A1/A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR).

     To znamená:

                         zvládnuť základnú slovnú zásobu,

                         jednoduchú komunikáciu v cudzom jazyku,

                         počúvať a čítať s porozumením jednoduché texty,

                         osvojiť si základné gramatické a pravopisné pravidlá...

      

     Žiakom s poruchami učenia a talentovaným žiakom

     jevenovaná zvláštna pozornosť s prihliadnutím na tieto skutočnosti.

      

      

     Talentovaní žiaci

     sa zúčastňujú olympiády v nemeckom jazyku, ktorá je postupová, najvyšším stupňom je celoslovenské kolo.