• Ruský jazyk    •  

     Charakteristika vyučovacieho predmetu:

      

     Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového čvzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie (cieľový program) vychádzala z návrhu modelu vyučovania cudzích jazykov vytvoreného riešiteľským tímom v predchádzajúcich fázach riešenia projektu. Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy.


     Ciele vyučovacieho predmetu

     Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:

     • získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,

     • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,

     • uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,

     • opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,

     • pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,

     • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,

     • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
     • udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,

     • pochopiť zámer zadanej úlohy, • účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
     • aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, • využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,

     • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

     • rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,

     • dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,

     • dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

     • používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu,

     • má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,

     • prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,

     • ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,

     • dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,

     • dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,

     • dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,

     • vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,

     • vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako„a“, „ale“ alebo „pretože“.
     • dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravenýzopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,

     • dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,

     • používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,

     • vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,

     • rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,

     • rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť.


     Stratégia vyučovania


     Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:

      

     Metódy:     Písomný prejav

              Ústny prejav - dialóg

              Ústny prejav - monológ

             

     Formy práce:      Frontálna výučba

                                 Frontálna a individuálna práca žiakov

                                 Skupinová práca žiakov

                                 Práca s knihou

                                 Práca s pracovným zošitom        

      

      Učebné zdroje

      

     Učebnica ruského jazyka, CD, pracovné zošity, knižnica, internet.