• O predmete Chémia

    •  
      

     Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom

     vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov.

     Cieľom vyučovania chémie je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka,

     spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia.

     Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré

     pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).

     Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na

     hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.

      

     OBSAH VZDELÁVANIA:

      

     7. ročník

     Chémia okolo nás

     Objavovanie chémie v našom okolí

     Skúmanie vlastností látok

     Zmesi a chemicky čisté látky

     Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch

     Premeny látok

     Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí

     Zmeny pri chemických reakciách

     8. ročník

     Zloženie látok

     Chemické prvky a zlúčeniny

     Častice látok: atómy, molekuly a ióny

     Periodická sústava prvkov

     Významné chemické prvky a zlúčeniny

     9. ročník

     Chemické výpočty

     Látkové množstvo a molárna hmotnosť

     Zloženie roztokov

     Organické látky

     Vlastnosti jednoduchých organických látok

     Uhľovodíky

     Deriváty uhľovodíkov

     Organické látky v živých organizmoch

     Organické látky v bežnom živote