• O predmetoch

    •        Poslaním hudobnej výchovy ako výchovno-vzdelávacieho predmetu je vytvárať plnohodnotnú protiváhu k prevažne vzdelávacím , náukovo orientovaným predmetom vyučovania.   
                            
              Hudobná výchova na II. stupni vychádza z úrovne hudobno-estetického rozvoja, ktorú žiaci dosiahli na I. stupni. Nadväzuje na uvedomené  hravé osvojovanie hudby v 1. - 4. ročníku. Postupne vedie žiakov od didaktickej interakčnej hudobnej hry k rozvoju hudobnej predstavivosti, fantázií a tvorivých prístupov k hudbe.

      

     Obsah v každom ročníku pozostáva z:            
              
     -  Hudobného materiálu - ľudové a umelé piesne, s rôznou tématikou,
     z z rôznych regiónov Slovenska, hymnické piesne, skladby a úryvky zo skladieb rôznych druhov a žánrov, slovenské, iných národov, hudobná rozprávka, hudobný príbeh, hudobnodramatická tvorba slovenských a svetových autorov, vokálna a inštrumentálne tvorba, slovenských a svetových autorov, hudba k filmom a rozhlasovým hrám, k športovej produkcií, koncerty opera, opereta, muzikál, revue ,klasický balet, výrazový tanec, kantáta, inonárodná populárna hudba, džezová hudba, drobnosti majstrov. hudobno-dramatické hry a príbehy.

     - Sústavy hudobných činností, speváckych, inštrumentálnych, percepčných a hudobno-pohybových, hudobnodramatických a hudobných pojmov vyvodených z hudobného materiálu.

      

            Ciele hudobnej výchovy na II. stupni zdôrazňujú monkognitívnu zložku výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu osobnosti žiaka a kultivovanie jeho citu, porozumenia a solidarity pre ochranu prírody a kultúrnych hodnôt. Dôležitou súčasťou je utváranie vlastných postojov prostredníctvom rozmanitých hudobných činnosti.