Technika: Web stránka

    • Technika

    •                                                                                        

           
     Predmet technika poskytuje žiakom základné technické poznatky a zručnosti pre každodenný život.


           Svojim obsahom učí žiakov základným technickým zručnostiam. Vychováva ich k tvorivosti, oboznamuje ich s novými technológiami, pomáha usmerňovať žiakov ako vhodne využívať prístupné informácie vo svoj prospech, pričom podporuje ich tvorivé myslenie. Nabáda ich k ochrane a tvorbe životného prostredia.


            Predmet Technika sa vyučuje v časovej dotácií jedna hodina týždenne v piatom, šiestom a ôsmom ročníku.


            Žiaci sa informatívne oboznamujú s rôznymi druhmi materiálov, dostávajú základy rysovania a dozvedia sa o niektorých druhov technológií.

      
           Na materiály sa najprv zameriavajú z pohľadu reciklácie a jeho druhotného využitia. Využívajú svoju fantáziu, tvorivosť, kreativitu a zručnosť na tvorbu žiackych projektov. Nenútenou formou sa kreuje ich vzťah k práci, organizácií práce. Tým,
     že využívajú na zhotovenie žiackych výrobkov druhotný materiál /kartón, plasty, drôty/, učia sa šetrne správať k prírode a vymýšľať ako použiť niečo staré na vytvorenie nového.

               Vzdelávací obsah je rozdelený do troch tematických okruhov:

               1. Človek a technika

               2. Grafická komunikácia

               3. Materiály a technológie