• Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

      S účinnosťou od 12. apríla 2021 sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ obnovuje školské vyučovanie pre všetkých žiakov v základných školách na 1. stupni. Aj naďalej platí povinnosť odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu o negatívnom teste nie staršom ako 7 dní.

     • Školské ovocie

      Milí rodičia a žiaci.

      Balíček školského ovocia a mlieka si môžete  vyzdvihnúť   dňa 15.4. 2021 v čase od 12.00 do 14.00 hod. pri bočnom vchode do jedálne /nakladacia rampa/.

      Balíčky sa vydávajú v rámci Školského programu za obdobie od 07.04. 2021 do 16.04.2021.

     • Školské ovocie - zmena

      Milí rodičia a žiaci, tí z Vás, ktorí ste sa nahlásili u triednych učiteľov a prejavili tak záujem o balíček školského ovocia v rámci Školského programu, môžete si svoje balíčky vyzdvihnúť v tomto týždni 25.03.2021 /štvrtok/ od 12.00 hod do 14.00 hod. pri bočnom vchode do jedálne /nakladacia rampa/.

     • Informácie k zápisu do 1. ročníka

      Milí rodičia budúcich prvákov, 

      riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že zápis detí  do  1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  od 01.04.2021  do 30.04.2021 v čase od 8,00 h. do 15,30 h.

      Na zápis je potrebné doniesť:

      • občiansky preukaz,
      • rodný list dieťaťa,
      • ak je dieťa zverené súdom do výchovy len jedného z rodičov, je potrebné aj rozhodnutie súdu.

      Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej účasti detí.Vyplnením  elektronickej prihlášky /s možnosťou vyplniť ju už teraz/, ktorú nájdete na stránke školy v kolónke „Zápis prvákov“, urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise.

      /Prosíme vyplniť všetky políčka, vrátane voliteľného predmetu – etická výchova alebo náboženská výchova (vybrať rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne, reformované), cudzieho jazyka, pri elektronickej schránke vyplniť – ak máte, napísať číslo, ak nie, napísať nemám./

      Aj keď vyplníte elektronickú prihlášku,  Vaša osobná účasť na zápise je nutná na overenie dokladov.

      Opätovne musíte zapísať aj deti, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021. 

      Tí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžete vypísať elektronickú prihlášku, môžete tak urobiť v uvedenom termíne priamo na vedení školy  pri zápise.

      Osobné kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení – negatívny výsledok vyšetrenia na COVID-19.

      Riaditeľka školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2021, iba v prípade, ak bude mať k dispozícii všetky požadované dokumenty. Prevzatie Rozhodnutia o prijatí žiaka by mali podpísať obaja zákonní zástupcovia (v prípade, ak je to možné).

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať na web stránke školy.

      V prípade akýchkoľvek otázok a informácií kontaktujte riaditeľku školy na mail: krym@zskrymska.sk alebo na t. č. 0911 954 394.

       

                                                                             Mgr. Katarína Novotná, riaditeľka školy

     • ŠKOLSKÉ OVOCIE

      Milí rodičia a žiaci, tí z Vás, ktorí ste sa nahlásili u triednych učiteľov a prejavili tak záujem o balíček školského ovocia v rámci Školského programu, môžete si svoje balíčky vyzdvihnúť vždy v piatok od 12.00 hod do 14.00 hod. pri bočnom vchode do jedálne. /nakladacia rampa/

     • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách

      V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15.marca 2021 platí nasledovné:

      Žiaci I. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov.

      Žiaci II. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.

      Zamestnanci škôl a školských zariadení sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.

      Výnimky prekrytia horných dýchacích ciest (nosenia rúška alebo respirátora) upravuje aktuálna vyhláška č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021dostupná online:

       

                                                                                                                                                riaditeľka školy

       

     • Animované videá na hodine informatiky

      Vedeli ste, že od počtu nakreslených obrázkov závisí kvalita animácií?

      Pozrite sa na žiacke práce, ktoré vznikli na dištančných hodinách informatiky žiakov 2. stupňa.

      Žiaci zážitkovou formou zisťovali, akí produktívni vedia byť v spolupráci so svojím mobilným zariadením. Pri kresbe používali rôzne prostriedky. Kreslili dotykovým perom i prstom, každý v rámci vlastných možností. Výsledkom je skákajúca loptička, chodiaca postavička, či vykresľované srdiečko alebo kvet.