• OZNAM O DOTÁCIÍ NA STRAVU V ŠJ A NA ŠKOLSKÉ POMȎCKY

     • Ak chcú zákonní zástupcovia zľavu na obedy alebo školské pomôcky pre žiakov od 1. januára 2022, musia doniesť 6. - 9. decembra 2021 triednemu učiteľovi potvrdenie o hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že nepoberajú daňový bonus.

      Dotácia na stravu bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

      a) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,

      c) navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti – ČESTNÉ VYHLÁSENIE.  

     • Finančná gramotnosť v praxi

     • Výrobky z našej tvorivej dieľničky poputovali priamo do rúk našich žiakov. Vianočná burza sa niesla v duchu vianočnej atmosféry a výrobky, ktoré očarili našich najmenších si s nadšením odniesli domov pre svojich blízkych. 

      Takto nakupovali naši žiaci. Ako vidíte, na burze sa im páčilo. Nás potešilo to, že sme mohli spojiť túto akciu s finančnou gramotnosťou a žiakom vysvetliť, ako rozumne utrácať peniažky.

     • Technická olympiáda

     • Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády formou online testu, ktorý pozostával z teoretickej a praktickej časti.

      Umiestnenie našich žiakov:

      Kategória B 

      Ivana Mikuličková - 2. miesto

      Kategória A

      Patrik Fajner, Jakub Čeklovský - 5. miesto

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť v súťaži.

     • Vyhodnotenie Európskeho týždňa boja proti drogám

     • V týždni od 15.11. – 19.11. 2021 sa žiaci našej školy zapájali do rôznych aktivít. V rámci týchto aktivít žiaci vytvorili vlastné rozprávania alebo eseje či úvahy s protidrogovou tematikou, tiež krásne plagáty a výkresy.

      Literárne dielka sme vyhodnotili a vybrali víťazov. 

      Vyhodnotenie literárnych prác s protidrogovou tematikou

      Žiaci 8. a 9. ročníka písali úvahu a esej, poradie najlepších prác: 

           1. miesto: Nina Jacečková, IX.B trieda

           2. miesto: Simona Felšöciová + Kristína Mojsejová, VIII.B trieda

           3. miesto: Patrik Ivanko, IX.B trieda

      Žiaci 5., 6. a 7. ročníka písali rozprávanie, poradie najlepších prác:

           1. miesto: Nina Sunitrová + Emma Škubová, trieda VII.B

           2. miesto: Karin Kotorová, trieda VI.B

           2. miesto: Sarah Majerová, trieda VI.B

           3. miesto: Nela Jacečková, trieda V.B

           3. miesto: Nela Sabová, trieda VII.B

      Zvláštna cena za poéziu: Ján Pavlovič, VII.B trieda

      Vyzdvihnúť chceme prácu Michelle Majerovej zo VI.B, ktorá kreslila výtvarnú prácu, vytvorila vlastnú literárnu prácu nielen v slovenskom jazyku ale aj v anglickom jazyku.

      Za prvý stupeň našej ZŠ sa víťazom stala trieda IV.B za krásne výtvarné práce a najviac literárnej tvorby.

      Ďakujem žiakom, že sa zapojili v takom veľkom počte do tejto výzvy, ceníme si to a veríme, že sa budú tešiť aj z cien.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 18.11.2021 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili 32. kola školskej olympiády v anglickom jazyku. Vyučujúci anglického jazyka sa nesmierne potešili veľkému záujmu žiakov, ktorí si prišli preveriť svoje jazykové schopnosti a popasovať sa s nie veľmi ľahkými úlohami. Najradšej by dali priestor každému, ale v tejto pandemickej situácii to nebolo možné.

      Výsledky žiakov v jednotlivých kategóriách:

      Víťazi v kategórii 1A:

      1. miesto: Majerová Michelle 6.B

      2. miesto: Popadič Martin 5.A

      3. miesto: Le Doan Hung 6.B

      Víťazi v kategórii 1B:

      1. miesto: Jacečková Nina 9.B

      2. miesto: Marcinová Paula 8.B

      3. miesto: Felšőciová Simona 8.B

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom blahoželáme. Pevne veríme, že sa stretneme aj v nasledujúcom kole v budúcom školskom roku.

      Víťazi budú reprezentovať našu školu v obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku.

     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Súčasťou aktivít Európskeho týždňa boja proti drogám, ktoré sa realizovali v našej škole, boli aj prezentácie s protidrogovou tematikou.

      Žiaci druhého stupňa sa na hodinách biológie dozvedeli a následne diskutovali o tom, čo je droga, čo je to závislosť, aké sú základné znaky závislosti, príčiny otráv, čo je abstinenčný syndróm, ako droga pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém, ako ovplyvňuje myseľ, vôľu a úsudok užívateľa a ešte veľa ďalších zaujímavých a poučných informácií súvisiacich s drogovou závislosťou.

      Zároveň sa žiaci oboznámili so zásadami ako podať prvú pomoc pri intoxikácií drogami.

      Praktické aktivity boli zamerané na poskytovanie prvej pomoci po požití drog a pri zlyhaní životne dôležitých funkcií.

      A čo dodať na záver?

      O drogách musíme mladým ľuďom hovoriť stále, nie len v rámci týždňa boja proti nim, pretože je to aktuálna téma spoločnosti, ktorá ovplyvňuje široké spektrum mladých ľudí, ako aj ich budúce smerovanie.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

     • Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít na našej základnej škole je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych a nelegálnych drogách. To, že prevencia je v tejto problematike naozaj dôležitá, nám online prostredníctvom Zoom predstavil pán mestský policajt Bamburák, ktorý žiakom 7.A a 7.B triedy vysvetlil, čo sú drogy a aké je ich užívanie pre deti a dospelého človeka nebezpečné.  Prednáška s témou Drogy a ich dopad na ľudský organizmus žiakov zaujala. Odpovedali na otázky a sami sa pýtali, čo ich zaujímalo ohľadom danej problematiky.  Touto cestou sa vedeniu mestskej polície v Michalovciach a pánovi Bamburákovi chceme veľmi pekne poďakovať, že nám vyšli v ústrety a prednáška aj v tomto mimoriadne vypätom a namáhavom období ohľadne Covidu-19, mohla byť zrealizovaná.

      Ď A K U J E M E  😊

      Do Európskeho týždňa boja proti drogám sa svojimi aktivitami zapojili aj deti zo ŠKD. Svojimi činnosťami ukázali, že sa najradšej hrajú, kreslia, tancujú, súťažia, športujú. Prevencia pred týmto nebezpečným javom je potrebná aj u malých detí a najvhodnejším spôsobom je práve  zmysluplné využívanie voľného času.