• Výhra - týždeň mobility

     • Európsky týždeň mobility prebiehal od 16. do 22. septembra. Žiaci z každej triedy v týchto dňoch chodili do školy peši, kolobežkou, kolieskovými korčuľami, prípadne skateboardom. Precízne vyhodnotenie ukázalo, že trieda 4.B dosiahla najvyššie percento mobility. Blahoželáme!

     • Projekt „Spolu múdrejší 2“

     • Vážení rodičia,

      Základná škola Krymská 5 Michalovce bola úspešná v projekte „Spolu múdrejší 2“, ktorého cieľom je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšenie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Projekt čiastočne nadväzuje na projekt „Letná škola 2020/2021“, ktorého sme sa zúčastnili v lete.

      Projekt sa bude realizovať v priebehu mesiacov október až december 2021.

      Veríme, že aj takouto formou vieme pomôcť  žiakom našej školy.

      Bližšie informácie v škole. 

     • Európsky deň jazykov 26.9.2021

     • Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

      Žiaci 5. - 9. ročníkov oslavovali Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami. S učiteľmi diskutovali o potrebe učiť sa cudzie jazyky, vypočuli si, ako sa ľudia zdravia a počítajú do desať v rôznych jazykov, dozvedeli sa mnohé zaujímavé fakty aj o našom rodnom jazyku. Vybrali si jazyky, ktoré sa im najviac páčili a v nich sa potom naučili povedať ahoj a počítať do desať.

     • Výstava jesennej tvorivosti - pozvánka a súťaž

     • Jeseň už naplno ukazuje svoje farby, dary, plody....celú svoju krásu. To je ideálny čas pre tvorivé duše, opäť sa zapojiť do našej ,,Výstavy jesennej tvorivosti". 

      Milí žiaci, rodičia, pedagógovia a priatelia školy... Zbierajte zaujímavé plody, zdobte tekvice, drevo, šišky, či gaštany. Svoje výtvory a plody jesene doneste 11.10. - 12.10.2021 do školy.

      Pozor, tento rok súťažíme o najoriginálnejšie zdobenú, či vyrezávanú tekvicu. ,,NAJ" tekvicu vyhodnotíte vy, žiaci a rodičia, prostredníctvom EduPage hlasovania. Ocenení sa môžu tešiť na zaujímavé odmeny.  

      Veríme, že aj tento rok spolu vytvoríme výnimočnú výstavu v prírodnej záhrade.

     • Zdravé zúbky

     • Dňa 23.09.2021 pre žiakov 2. ročníka pripravili študenti Strednej zdravotníckej školy akciu pod názvom Zdravé zúbky.

      Žiakov hravou formou oboznámili s tým, ako sa starať o svoje zúbky, aby predišli tvorbe zubného kazu.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so SZŠ.

     • Zásady prvej pomoci

     • V rámci spolupráce s mládežou Slovenského červeného kríža, Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa dňa 22.09.2021 v našej škole uskutočnil kurz prvej pomoci pre žiakov 5. ročníka.

      Praktické aktivity boli zamerané na poskytovanie prvej pomoci pri zlyhaní životne dôležitých funkcií, prvú pomoc pri krvácaní a používaní obväzovej techniky, tiež na prvú pomoc pri zlomeninách. Žiaci si precvičili poskytovanie prvej pomoci na figurínach, ale aj na sebe samých.

      Táto spolupráca so SZŠ bude pokračovať aj v tomto školskom roku.

     • OZNAM PRE RODIČOV - Ďalšie odovzdávanie Ag testov

     • Vážení rodičia,

      dňa 30.09.2021 /štvrtok/ od 15:00 – 16:30 hod. sa uskutoční ďalšie odovzdávanie Ag testov na domáce samotestovanie. Ďalších 5 ks testov si prevezmú aj tí zákonní zástupcovia, ktorí si už 5 ks testov prevzali.  

     • Európsky týždeň mobility 16. - 22. september 2021

     • Európsky týždeň mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Témou tohtoročnej kampane bolo „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Výber tohtoročnej témy vzdáva hold ťažkostiam, ktoré Európa a svet pociťujú počas Covid – 19. Do tejto výzvy sa zapája každoročne aj naša základná škola.

      Žiaci prvého stupňa a žiaci navštevujúci ŠKD organizovali športové popoludnia, tiež turistickú vychádzku spojenú s viacerými kynologickými ukážkami. Najviac sa im páčila kynologická ukážka s hudbou spojená s akrobatickými prvkami. Zároveň žiaci prvého a druhého stupňa kreslili pekné výkresy na tému mobilita.

      Žiaci každej triedy v týchto dňoch chodili do školy peši, kolobežkou alebo kolieskovými korčuľami. Precízne vyhodnotenie ukázalo triedu s najvyššie dosiahnutým percentom mobility. Na prvom stupni sa na prvom mieste so 71 % umiestnila trieda 4.B, na druhom mieste so 67,3 % trieda 2.B a na treťom mieste s 52,2 % 1.A.

      Na druhom stupni sa na prvom mieste s 84 % umiestnila trieda 6.B, na druhom mieste so 74,25 % trieda 8.B a na treťom mieste trieda 6.A so 67 %.

      Triedy, ktoré sa umiestnili na prvých miestach získajú sladkú odmenu v podobe výbornej torty. Veríme, že aj naďalej sa budete zapájať do tejto a do ďalších lákavých aktivít realizovaných našou školou.

      Výhercom srdečne blahoželáme!

     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri Základnej škole Krymská 5 Michalovce, riaditeľka školy vyhlásila voľby do Rady školy na nové  funkčné obdobie 2021 -2025.

      Voľby za zákonných zástupcov prebiehali  v dvoch kolách.

      Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5 Michalovce stali:

      Helemiková Adriana

      Jacečko Adrián, Ing.

      Kovaliková Lucia

      Miglecová Zlatica

       

      Pedagogických zamestnancov budú v nasledujúcom funkčnom období na základe výsledkov hlasovania zastupovať v Rade školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce

      Mgr. Laurinčíková Lenka

      Mgr. Vodhanelová Mária

       

      Nepedagogických zamestnancov bude v Rade školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce zastupovať:

      Ing. Niznerová Ľuboslava

       

      Zvoleným členom rady školy bude zaslaná pozvánka na ustanovujúce zasadnutie do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce.

       

                                                                                                    Mgr. Katarína Novotná

                                                                                                          riaditeľka školy

     • Verejná zbierka Biela pastelka 2021

     • Dňa 24.9.2021 sa na našej škole uskutoční verejná zbierka Biela pastelka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepší životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Biela pastelka je symbolom sveta nevidiacich a príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Príspevok je dobrovoľný, kto však prispeje sumou 1 €, dostane BIELU PASTELKU. Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života... Ďakujeme!