• Dopravná výchova v 5.A a 5.B

     • Dňa 19.9.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška s pánom Mgr. Stanislavom Bamburákom, inšpektorom a preventistom. Prednáška bola o základných pravidlách správania sa na ceste. Je nesmierne dôležité, aby sme vedeli ako sa majú na ceste správať cyklisti a chodci. Vyzdvihli by sme nevyhnutnosť reflexných prvkov, ktoré nám môžu zachrániť život. Ďakujeme za zaujímavú hodinu a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

     • Oznam pre rodičov detí navštevujúcich Školský klub detí

     • Informácie o poplatku za Školský klub detí na školský rok 2022/2023

      V súlade s ods. 6 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v školských kluboch detí uskutočňuje za čiastočnú úhradu..

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Michalovce je mesačný príspevok 10,00 €.

      Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

      Príspevok sa bude uhrádzať bankovým prevodom  alebo poštovou  poukážkou na účet školy.

      Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľka školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.

      Príspevok sa uhrádza iba počas školského roka.

      Príjmový účet školy:

      IBAN  SK59 7500 0000 0040 2830 7619

      Variabilný symbol:

      Mesiac a rok, za ktorý prichádza platba    napr. 092022

      Poznámka pre príjemcu:

      Meno a priezvisko dieťaťa + trieda        napr. Lea Malá, II.A

      Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, do 10. dňa v mesiaci.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Milí rodičia a žiaci,

      dnes sme oficiálne otvorili školský rok 2022/2023. Všetkým žiakom prajeme veľa síl a chuti do učenia. Tento rok sa s nami bude učiť aj výnimočný žiak, Krymkáčik. Páčil sa vám?

      Strom priateľstva je v našej škole symbolom dobrých vzťahov a súdržnosti medzi žiakmi. Prváci dnes spoločne zasadili svoj prvý strom.

     • OZNAM O DOTÁCIÍ NA STRAVU V ŠJ A NA ŠKOLSKÉ POMȎCKY

     • Ak chcú zákonní zástupcovia zľavu na obedy alebo školské pomôcky pre žiakov od 1. septembra 2022, musia doniesť najneskôr do 7. septembra 2022 triednemu učiteľovi potvrdenie o hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že nepoberajú daňový bonus.

      Dotácia na stravu bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

      a) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,

      c) navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti – čestné vyhlásenie

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 - OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci, dňa 5. septembra o 8:30 hod. sa v areáli školy uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023.

      Príchod žiakov do školy je o 8:00 hod. Pri nástupe do školy je potrebné predložiť VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI. Vyhlásenie môže zákonný zástupca predložiť prostredníctvom aplikácie EduPage: žiadosti/vyhlásenia, pridať žiadosť, písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo písomne prostredníctvom linku: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf                    

      Obedy pre žiakov v tento deň nebudú.  Prihlášky na stravu budú rozdané žiakom na triednických hodinách. Školská jedáleň bude v prevádzke od 06.09.2022 /utorok/.

      Rozvrh hodín  bude zverejnený cez EduPage. Bližšie informácie o organizácii prvého týždňa v škole podajú triedni učitelia pri nástupe žiakov do školy.

      Všetkým žiakom prajeme úspešný školský rok, veľa dobrých známok, pochvál a aby sa škola stala miestom, kde sa budú cítiť dobre a bezpečne.

     • Poďakovanie

     • Čas uteká a všetko sa pomaly mení, no príjemne strávené chvíle a zážitky s kolegami sú nezabudnuteľné.

      Milí kolegovia, pani zástupkyňa Mgr. Emília Gregová a pán Mgr. František Kovalčík, na časy, ktoré ste strávili spoločne s nami v tejto práci budeme s radosťou spomínať. Ďakujeme vám nielen za vašu odvedenú prácu, ale najmä za ľudský prístup ku kolegom. Radi by sme vám popriali do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a splnených túžob.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 30.06.2022

     • Vysvedčenie sa bude odovzdávať dňa 30.06.2022, vo štvrtok, so slávnostným nástupom v areáli školy.

      Príchod žiakov do školy 8:00 hod.

      8:20 hod. - nástup žiakov pred budovou školy

      8:30 hod. - príhovor riaditeľky školy Mgr. Kataríny Novotnej

                      - slávnostný program

      9:00 - 10:00 hod. - triednická hodina - odovzdávanie vysvedčení

      10:15 hod. - obed v školskej jedálni

      Prevádzky ŠKD - od 6:30 hod. - 12:00 hod.

     • Školský výlet - Botanická záhrada

     • Žiaci  8.A a 8.B triedy navštívili Botanickú záhradu UPJŚ v Košiciach v rámci školského výletu. V areáli si prezreli vonkajšie  expozície, ktoré sú tematicky zamerané na rôzne skupiny rastlín. Prešli včelársky a dendrologický náučný chodník s edukačnými a relaxačnými stanovišťami. Expozície v skleníkoch zaujali tropickými a subtropickými rastlinami. Medzi najkrajšie zážitky patrila výstava motýľov.